เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง698 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง738 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง718 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการชาระภาษีป้ายในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง638 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง618 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับบาเหน็จพิเศษ บาเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง638 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทาธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง788 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการติดต่อทาธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง778 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตและหนังสือรับรอง เกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ668 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง618 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงิน เบี้ยความพิการในเทศบาลตาบลแสลง588 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง668 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง748 พ.ค. 63
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคาขอรับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง598 พ.ค. 63
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารปี254029331 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB