เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล383 มี.ค. 64
ประกาศเทศบาลตำบลแสลง เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.25642224 ก.พ. 64
ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 3/1 บ้านโสภา หมู่ที่ 9 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี523 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ551 ธ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลแสลง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2049 พ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลแสลง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแสลง1509 พ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลแสลง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายการหาเสียงเสือกตั้งฯ9730 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16525 ก.ย. 63
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปี 256318026 ส.ค. 63
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่่ ประจำปีงบประมาณ 256325021 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลแสลงดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 (Covid-19)50531 มี.ค. 63
มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)13431 มี.ค. 63
กิจกรรม Big Cleanning day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 64118 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639613 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019( COVID-19)42510 มี.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี42116 ธ.ค. 62
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง38611 ธ.ค. 62
รับมอบโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น68218 พ.ย. 62
งานลอยกระทงประจำปี 256267511 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 1264 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB