เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคมสะดวก
กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจการ จัดการสาธารณะที่มีคุณภาพ ”ยุทธศาสตร์


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังม และรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร และการจัดการองค์กร
0.02s. 0.50MB