เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายอมรเทพ เทพสวัสดิ์

  ประธานสภาเทศบาลตำบลแสลง

 • นายสวิก สาระเกตุ

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลแสลง

 • นายสาโรช จันทมิตร

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแสลงสมาชิกสภา

 • นายมัทยา บวรบัณฑิต

  ส.ท. เขต1

 • นายมนัส หอมวิเศษ

  ส.ท. เขต1

 • นายสุพจน์ อภัย

  ส.ท. เขต1

 • นายโอภาส สุขยืนนานยิ่ง

  ส.ท. เขต1

 • นายประศาสตร์ วงษ์กำปั่น

  ส.ท. เขต2

 • นายเสวียง สรรพศรี

  ส.ท. เขต2

 • นายถาวร ธรรมเกษร

  ส.ท. เขต2

 • นายอุทัย วงษ์ศรี

  ส.ท. เขต2

0.02s. 0.50MB