เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายทศพล วงษ์กำปั่น

  นายกเทศมนตรีตำบลแสลง

 • นายธงชัย เหลืองอ่อน

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแสลง

 • นายมานพ เลือดศรี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแสลง

 • นายสมหวัง นิยมฤทธิ์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแสลง

 • นางจรูญ เชื้อแก้ว

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแสลง0.02s. 0.50MB