เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร175
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1102
มาตรการการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม167
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ175
มาตรการป้องกันการรับสินบน174
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง184
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ188
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร186
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1123

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB