เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร164
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต190
มาตรการการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม156
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ167
มาตรการป้องกันการรับสินบน160
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง172
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ176
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร172
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต189

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB