เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564120
เทศบัญญัติ การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2563135
เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557116
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เทศบาลตำบลแสลง 130
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล(2561-2563)161
เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ138
เทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 2562134
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563152
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563844
แผนยุทธศาสตร์ 153
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562137
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลแสลง155
ผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลแสลง ปีงบประมาณ2555-25622364
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร165
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต191
มาตรการการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม158
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ168
มาตรการป้องกันการรับสินบน161
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง174
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ177

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB