เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแสลง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561152
ประกาศเทศบาลตำบลแสลง เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง142
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ144
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน135
36.การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน129
35.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร129
34.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ131
33.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน130
32.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร125
31.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด130
30.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล126
29.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ139
28.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2131
27.การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน131
26.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ140
25.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น138
24.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น139
23.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)131
22.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)133
21.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น128

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB