เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลแสลง141
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ในสำนักงานเทศบาลตำบลแสลง146
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลแสลง151
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการในเทศบาลตำบลแสลง130
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ในสำนักงานเทศบาลตำบลแสลง151
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตและหนังสือรับรอง เกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ134
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในสานักงานเทศบาลตำบลแสลง134
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลแสลง133
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับบำเหน็จพิเศษ บำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเทศบาลตำบลแสลง147
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสำนักงานเทศบาลตำบลแสลง128
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการชาระภาษีป้ายในสานักงานเทศบาลตำบลแสลง134
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในสานักงานเทศบาลตำบลแสลง131
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง134
ยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในสานักงานเทศบาลตาบลแสลง139

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB