เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป


ด้านกายภาพ

เทศบาลตำบลแสลงตั้งอยู่เลขที่ 66/2 หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 42.๘๔84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,780 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ 10 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 บ้านเนินท้ายวัด
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะเคียนเฒ่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะโกรม
หมู่ที่ 5 บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 บ้านชำโสม
หมู่ที่ 7 บ้านแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านเขากระแจะ
หมู่ที่ 9 บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 10 บ้านเขาตานก

เทศบาลตำบลแสลงมีพื้นที่บางส่วนบริเวณตอนใต้ของเทศบาลอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี คือ บริเวณพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 พื้นที่ 2.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1,719 ไร่ ดังนั้น พื้นที่วางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลแสลง ประกอบด้วย หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 10 ทั้งหมู่ และบางส่วนของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 พื้นที่รวมทั้งสิ้น 40.09 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 25,056 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลแสลงเป็นที่ราบสลับเนินเขา โดยเฉพาะตอนเหนือมีเนินเขาเล็กๆ กระจายทั่วไป เขาตานก เป็นเนินเขา ระดับความสูง 254 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่บริเวณตะวันตกของพื้นที่ และมีเส้นทางคมนาคมผ่านพื้นที่หลายสาย มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3249 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3408 เป็นถนนสายหลักตัดผ่านพื้นที่ในแนวเหนือใต้ ภูมิประเทศมีลักษณะเอียงลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ แหล่งน้ำธรรมชาติจึงมีทิศทางไหลผ่านพื้นที่ลงสู่แม่น้ำจันทบุรี ซึ่งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล บริเวณตอนใต้ของพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีหนองน้ำมากมาย


ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ อำเภอเมืองจันทบุรีมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate) อากาศเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๘.๐๕ องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกนานประมาณปีละ 6 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย 28.27 องศาเซนเชียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 83.4% ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือน ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์


อาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลแสลงมีพื้นที่วางและจัดทำผังเมืองชุมชน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่

ประชากร

เทศบาลตำบลแสลงมีครัวเรือนจำนวน 2,427 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 5,264 คน แยกเป็นชาย 2,543 คน หญิง 2,721 คน ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1 บ้านหนองคล้า 372 393 765 382
2บ้านเนินท้ายวัด 325 319 644 247
3 บ้านหนองตะเคียนเฒ่า 267 324 591 254
4บ้านหนองตะโกรม 259 291 550 237
5บ้านคลองขวาง 236 248 484 222
6 บ้านชำโสม 362 343 705 378
7บ้านแก้ว 211 250 461 236
8 บ้านเขากะแจะ 142 141 283 100
9บ้านคลองขวาง 198 213 411 187
10 บ้านเขาตานก 171 199 370 184
รวมทั้งสิ้น 2,543 2,721 5,264 2,4270.02s. 0.50MB