เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลตำบลแสลงมีประวัติความเป็นมาว่า เนื่องจากสมัยก่อนมีคนเฒ่าคนแก่เล่าว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นใหญ่สุดกลางทุ่งนาอยู่คนละฝั่งคลองด้านทางทิศเหนือของวัดแสลงปัจจุบันชาวบ้านเรียกต้นไม้นี้ว่า “ ต้นแสลงใจ ” ใช้ชื่อต้นไม้นี้เป็นชื่อตำบล

เดิมก่อนที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแสลง ถูกประกาศจัดตั้งครั้งแรกเป็นสภาตําบลโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ. ศ. 2537 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ 2539 โดยมาตรา 95 โดยกระทรวงมหาดไทยประกาศให้สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาทจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2539 บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ 2539 เป็นต้นไป และต่อมาได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลแสลงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงเป็นเทศบาลตำบลแสลงให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกาศลงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ เขตละ 6 คนจำนวน 2 เขต อายุของสภา ฯ มีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันที่เลือกตั้งจึงทำให้เทศบาลตำบลแสลงได้มีสมาชิกสภา 12 คนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
0.02s. 0.50MB