เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคมโทรศัพท์

ในเขตเทศบาลตำบลแสลง มีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC,TRUE
0.02s. 0.50MB