เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแสลง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และโรงเรียนบ้านชำโสม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านแสลง หมู่ที่ 2 และแสลง ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านชำโสม หมู่ที่ 6
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแสลง จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะโกรม
- ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะโกรม
- ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะโกรม
- ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะโกรม
- ศูนย์ฝึกอาชีพ จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะโกรม


สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลแสลง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสลงมีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ จำนวน 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 30 คนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำโสม มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ จำนวน 5 คน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 33 คนอาชญากรรม

ตำบลแสลงอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจันทบุรี และมีตู้ยาม จำนวน 2 แห่ง คือตู้ยามสี่แยกไฟแดงแสลง และตู้ยามบ้านคลองขวาง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทาง ราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อยยาเสพติด

ตำบลแสลงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้ ทำให้มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานจากต่างพื้นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ประชากรจึงมีความหลากหลายเข้ามาอยู่อาศัยส่งผลให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่พอสมควร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจันทบุรี คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับการสังคมสงเคราะห์

เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลแสลง ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลแสลง ดังนี้
วัด จำนวน 6 แห่ง และสุสาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

- วัดแสลง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 - วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2
- วัดโสมนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 - วัดสมเด็จศิริปุญญาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6
- วัดป่าแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 - วัดเขากระแจะ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8
- สุสาน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2


ประเพณีและงานประจำปี

ตำบลแสลงมีงานประเพณีสำคัญ ประกอบด้วย วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญในตำบลแสลง มีดังนี้

1. หมอนวดแผนไทย (หมู่ที่ 9 )
2. หมอสมุนไพร (หมู่ที่ 5 )
3. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและจัดการสิ่งแวดล้อมครัวเรือน (หมู่ที่ 1 )
ภาษาถิ่น คือ ภาษากลางของท้องถิ่นที่ใช้โดยทั่วไป


สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

1. สินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง บ้านแสลง
0.02s. 0.50MB